Rzeczoznawca Majątkowy

W procesie wyceny potrzebne będą dokumenty, których wykaz ustalimy wspólnie w zależności od rodzaju nieruchomości, zakresu i celu wyceny. Oczywiście, w razie trudności w ich zdobyciu pomogę je skompletować.

Dokumenty niezbędne:

 • Odpis z Księgi Wieczystej lub umowa w formie aktu notarialnego,
 • Wypis z rejestru gruntów,
 • Kopia mapy ewidencyjnej,
 • Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • Posiadane dokumenty: pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zgłoszenie, dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, jak również zawarte umowy: kupna, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy, darowizny, akt nadania itp.

Ponadto przydatne będą wszelkie dokumenty, jakie Państwo posiadacie dotyczące przedmiotu wyceny.

Informacje dodatkowe:

 • Odpis z Księgi Wieczystej, wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej, mapa zasadnicza -dokumenty powinny być nie starsze niż 1 miesiąc,
 • Jeżeli powierzchnia lokalu podana w Księdze Wieczystej obejmuje również powierzchnię pomieszczeń przynależnych (piwnica, garaż, komórka) niezbędne jest przedłożenie stosownego dokumentu (np. akt notarialny nabycia lokalu), który precyzuje jaka jest powierzchnia użytkowa lokalu bez pomieszczeń przynależnych,

Dokumenty można  pozyskać:

 • odpis z Księgi Wieczystej - Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego – obecnie księgi są w większości dostępne elektronicznie dzięki Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html
 • wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej, mapa zasadnicza - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Urząd Miasta lub Gminy.